Oдит и управление

ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ЮРИДИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

вътрешен одит на проекти

Ние Ви предлагаме сертифицирана разработена собствена системна, която включва балансирани комбинации от различни корпоративни техники за извършване на аналитични и детайлни процедури, както и разработени софтуерни продукти оптимизиращи дейността за реализиране на проектите по които работи дружеството ни. Тази методология позволява реализация на услугата и осигурява на Възложителя:

- Услуги, извършени при спазване на Националното и Европейско законодателство и принципите за етичност, компетентност, независимост и конфиденциалност;

- Изпълнение на ангaжиментите, чрез обвързване на дейностите в единен проект на база на принципите на проектния мениджмънт, прилагани в практиката ни и осигуряващи и по-високо качество и по-голяма продуктивност на дейността;

- Стриктно спазване на договорените цени и срокове;

- Работа с екип от професионалисти, ангажирани с ангажимента до приключването му;

- Цялостно разбиране на дейността, управлението и системата за вътрешен контрол в Организацията;

- Ясни критерии за оценка на ефективността;

- Специфична стратегия, разработена конкретно за проекта, с акцент на рисковите области;

- Задълбочен анализ на процесите. Анализ на основните договорни и нормативни регламенти в дейността на проекта, относно спазването им, коректното им документиране и отразяване;

- Точно подбрани процедури за ангажимента и рационално осъществяване;

- Комплексност при оценката изградените системи;

- Възможност за диалог и коментиране по време на ангажимента на разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

- Конкретни, находчиви и практични решения на база опита ни в други проекти, които ще подпомогнат ръководството за покриване на изискванията за сигурност;

- Стойностна обратна връзка – предоставяне на ръководството на обобщени и адаптирани резултати от работата по ангажимента;

- Правилно обобщаване и оценка на всички доказателства, получени по време на ангажимента;Ние Ви предлагаме извършване на вътрешен одит на реализираните от Вас проекти извършен в съответствие с Международно признати стандарти издавани от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI) и Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори (The IIA). Предоставяната от нас услуга за вътрешен одит Ви осигурява:

- Вътрешнен контрол изграден и функциониращ като  цялостен процес в Организациятка Ви;
- Предоставяне на разумна увереност, че в хода на изпълнението на мисията на организацията се постигат следните общи цели:

  • извършване   на  правилни,   етични,   икономични,   ефективни  и  ефикасни дейности;
  • изпълнение на задълженията по отношение на отчетността;
  • спазване на приложимите закони и разпоредби;    
  • опазване на ресурсите от загуба;

- Динамичен  процес, който непрекъснато се адаптира към промените в организацията;


- Участие в този процес на ръководството и персоналът на всички равнища в Организацията и осигяване разумна увереност в постигането на целите;


- Поредица от действия, които обхващат дейностите на организацията. Тези действия се осъществяват непрекъснато, успоредно с всички дейности на организацията.


- Подоход основаван на начина, по който ръководството управлява организацията, обезпечаващ вътрешен контрол, който е вградена в инфраструктурата й и представлява неразделна част от нейната същност и от основните управленски процеси на планиране, извършване и мониторинг.


- Вътрешният контрол има пет взаимно свързани компонента:

  • контролна среда;
  • оценка на риска;
  • контролни дейности;
  • информация и комуникация;
  • мониторинг.

- Подпомагане на организацията за ясно формулиране на целите, което е основна предпоставка за ефективен вътрешен контрол.

Главната цел на прилаганата от нас методология за изнвършване на вътрешен одит и управление на проекти е да се осигури високо качество на ангажиментите, като се гарантира независимо, професионално и обективно мнение относно финансовата информация и по този начин се допринася за подобряване на ефективността и ефикасността на процедурите и дейността на клиента.

© Copyright Technomash - Created & Powered: Studio IDA